SESORAH


Lagi nggoleti sesorah? Kyeh neng kene ana! Kari di copas thok!! :mrgreen:

SESORAH PERPISAHAN KELAS 9

Assalamu’alaikum. Wr. Wb.

Ingkang kinurmatan Kepala SMPN 1 Purbalingga,

Ingkang kinurmatan Bapak saha Ibu guru SMPN 1 Purbalingga,

Saha kanca-kanca sedaya ingkang kula tresnani.

Sumangga kita sedaya ngaturaken puji syukur woten ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung ingkang sampun paring kanugrahan saengga kita saged kempal wonten ing Adicara Perpisahan kelas 9 punika.

Para rawuh sedaya, kula minangka perwakilan saking kelas 9 ngaturaken panuwun dhumateng bapak kaliyan ibu guru ingkang sampun maringi ilmu saha budi pekerti ingkang sae. Saengga kita saged lulus ujian lan dados pelajar ingkang sae. Kita murid – murid kelas 9 mboten saged mbales amalipun bapak ibu guru, kita namung saged maringi doa supados bapak ibu guru sehat walafiat.

Para rawuh sedaya, kita uga ngaturaken panuwun dhumateng adik – adik kelas ingkang sampun maringi doa saengga kita saged lulus kalihan biji ingkang sae. Kita uga nggadahi pangajeng – ajeng supados adik – adik kelas 7 lan 8 saged manut kalihan bapak ibu guru saengga saged dados murid ingkang pinter lan becik bebudinipun.

Para rawuh sedaya, kita kelas 9 ngaturaken agunging pangaksami ingkang kathah mbok bilih wonten kiranging trapsila ingkang mboten kersa dhumateng bapak ibu guru saha adik – adik kelas 7 lan 8.

Wasana cekap semanten atur kula, bilih wonten klenta-klentunipun kula nyuwun agunging samodra pangaksami.

Wassalamua’laikum Wr. Wb.

 

SESORAH PAMBUKA MAULID NABI

Assalamu’alaikum wr. wb.

Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek kaum muslimin wal muslimat ingkang kinurmatan.

Saderengipun mangga sesarengan ngaturaken puja kaliyan puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti Allah SWT ingkang sampun paring kanugrahan saenggakita saged makempal wonten ing Masjid Ar Rahman mriki, saperlu ngawontenaken pengetan miyosipun Nabi junjungan kita inggih punikaNabi Muhammad SAW, ingkang tansah kita entosi syafa’atipun ing dinten yaumil qiyamat mangke.

Ing dalu punika tanggal 17Februari 2012, utawi tanggal 12 Rabiulawal 1433, sadaya umat Islam kabikak manahipun,  kadhodhog jiwanipun,  kagugah badanipun,  saperlu ngaji lan mengeti miyosipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW, utawi ingkang limrah dipunsebat Maulid Nabi Muhammad SAW.

Kula minangka ketua panitia pengetan Maulid Nabi ing Masjid Ar Rahman mriki, ngaturaken sugeng rawuh dhumateng jamaah sadaya, ingkang sampun nglonggaraken wekdal ngrawuhi pengetan ing dalu punika, mugi pikantuk syafa’at saking Kanjeng Nabi, lan Gusti Allah SWT  tansah ngluberaken rahmat saha hidayahipun dhumateng kita sadaya kaliyan paring ganjaran swarga kangge gesang  kita wonten ing alam akhirat mangke.

Wondene inti saking pengetan Maulid Nabi ing dalu punika badhe dipunwedharaken dening Bapak Kyai H. Widodo saking Semarang.

Kula kinten menggah atur pambuka punika kula cekapi semanten kemawonsalajengipun pengetan Maulid Nabi ing dalu punika sumangga kita bikak kanthi waosan  “ Basmallah “ …..Bhismillahir rohmanir rohim….

Wasana cekap semanten atur kula, bilih wonten klenta-klentunipun kula nyuwun agunging samodra pangaksami.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Iklan

6 respons untuk ‘SESORAH

  1. […] Assalamu’alaikum wr. wb. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek kaum muslimin wal muslimat ingkang kinurmatan. Saderengipun mangga sesarengan ngaturaken puja kaliyan puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti Allah SWT ingkang sampun paring kanugrahan saenggakita saged makempal wonten ing Masjid Ar Rahman mriki, saperlu ngawontenaken pengetan miyosipun Nabi junjungan kita inggih punikaNabi Muhammad SAW, ingkang tansah kita entosi syafa’atipun ing dinten yaumil qiyamat mangke. Ing dalu punika tanggal 17Februari 2012, utawi tanggal 12 Rabiulawal 1433, sadaya umat Islam kabikak manahipun, kadhodhog jiwanipun, kagugah badanipun, saperlu ngaji lan mengeti miyosipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW, utawi ingkang limrah dipunsebat Maulid Nabi Muhammad SAW. Kula minangka ketua panitia pengetan Maulid Nabi ing Masjid Ar Rahman mriki, ngaturaken sugeng rawuh dhumateng jamaah sadaya, ingkang sampun nglonggaraken wekdal ngrawuhi pengetan ing dalu punika, mugi pikantuk syafa’at saking Kanjeng Nabi, lan Gusti Allah SWT tansah ngluberaken rahmat saha hidayahipun dhumateng kita sadaya kaliyan paring ganjaran swarga kangge gesang kita wonten ing alam akhirat mangke. Wondene inti saking pengetan Maulid Nabi ing dalu punika badhe dipunwedharaken dening Bapak Kyai H. Widodo saking Semarang. Kula kinten menggah atur pambuka punika kula cekapi semanten kemawonsalajengipun pengetan Maulid Nabi ing dalu punika sumangga kita bikak kanthi waosan “ Basmallah “ …..Bhismillahir rohmanir rohim…. Wasana cekap semanten atur kula, bilih wonten klenta-klentunipun kula nyuwun agunging samodra pangaksami. Wassalamu’alaikum wr. wb. Sumber: https://kinanthibarru.wordpress.com/2012/10/14/sesorah/ […]

Tinggalkan Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s